[:vi]

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Năm 2015, Trường tiếp nhận sự đầu tư trực tiếp của Tập đoàn POLYCO – Tập đoàn hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu, thiết kế, tạo và chuyển giao công nghệ trong ngành Công nghệ thực phẩm (rượu, bia, nước giải khát, sữa, hóa chất, dược phẩm) và là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Tổng Công ty
Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty ĐTPT XNK và thương mại Việt Hà, KRONES, KHS, KIESELMANN, SIEMENS, ROCKWELL, MAYEKAWA,… Trường Đại học Công nghệ Đông Á đào tạo theo định hướng ứng dụng. Trường cam kết mạnh mẽ, đảm bảo là cầu nối giúp sinh viên có nhiều cơ hội việc làm và trải nghiệm thực tiễn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á tiên phong trong sứ mệnh đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu “Sáng tạo – Bản lĩnh – Chủ động”, nhanh nhạy với thời cơ, đương đầu với thách thức, khởi nghiệp thành công trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Định hướng phát triển cơ bản của Trường:
Đổi mới quản trị đại học theo mô hình tiên tiến, thực hiện tự chủ đi đôi với trách nhiệm xã hội, coi người học là chủ thể, trung tâm của mọi hoạt động. Đào tạo và nghiên cứu trước hết phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong nước và khu vực; tôn trọng cơ chế thị trường nhưng không phát triển theo hướng thương mại hóa.

Phát triển theo định hướng hội nhập quốc tế, áp dụng những tiêu chuẩn chất lượng của khu vực và quốc tế, tiếp thu chọn lọc những mô hình và kinh nghiệm thành công của các trường đại học danh tiếng trên thế giới; chú trọng nâng cao năng lực thực chất đồng thời định hướng theo các tiêu chí xếp hạng quốc gia, quốc tế.
Phát triển chú trọng chất lượng, tăng tổng quy mô đào tạo ở mức hợp lý; tập trung khai thác và phát huy những thế mạnh cốt lõi trong đào tạo có chất lượng, đào tạo trình độ cao và nghiên cứu mũi nhọn, ưu tiên một số lĩnh vực khoa học và công nghệ có vai trò then chốt đối với nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát triển chương trình đào tạo theo ngành rộng với các định hướng sau đại học theo lĩnh vực ứng dụng, trang bị kiến thức nền tảng vững chắc đồng thời chú trọng phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức đào tạo, ứng dụng những công nghệ giáo dục mới, thúc đẩy quá trình tự học qua nghiên cứu, sáng tạo và trải nghiệm.
Phát triển hài hòa và gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai; gắn kết nghiên cứu với đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển giao tri thức và thương mại hóa sản phẩm; chú trọng đồng thời nâng cao thành tích và phát triển tiềm lực nghiên cứu.

 [:en]

DEVELOPMENT ORIENTATION

In 2015, the University received direct investment from POLYCO Group – Vietnam’s leading group in technology research, design, creation and transfer in the Food Technology sector (alcohol, beer, beverage, milk, chemicals, pharmaceutical products), POLYCO Group is a strategic partner of many large domestic and international corporations: Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (SABECO), Hanoi Beer Alcohol And Beverage Joint Stock Corporation (HABECO), Vietnam Dairy Products Joint Stock Company ( Vinamilk), Viet Ha Trading, Import Export, Development Investment Co., Ltd, KRONES, KHS, KIESELMANN, SIEMENS, ROCKWELL, MAYEKAWA, etc. East Asia University of Technology performs application-oriented training. The University strongly commits and assures to be the connection to help students have many job opportunities and practical experience. East Asia University of Technology pioneers in the mission of training the Vietnamese youth to become “Innovative – Brave – Proactive” global citizens, responsive to opportunities, facing challenges, successfully startup in the period of integration and development. Basic development orientation:

Renovate the governance according to an advanced model, perform self-control in association with social responsibility, consider the students as the subject and center of all activities. Train and research to serve the country’s socio-economic development, at the same time, create products that are competitive in the country and the region; respect the market mechanism but not develop towards commercialization.

Develop towards international integration, apply regional and international quality standards, acquire models and successful experiences of famous universities in the world; pay attention to enhance real capacity while orienting to attain the national and international ranking criteria.

Focus on quality, increase total training scale to a reasonable level; focus on exploiting and promoting core strengths in quality training, high-level training and key research, give priority to a number of fields of science and technology that play a key role in the knowledge economy and the Fourth industrial revolution.

Develop training program with postgraduate orientations in applied fields, equip with sustainable background knowledge and focus on developing practice capabilities and adaptability in the international environment. Strongly renovate the methods of organization and training, apply new educational technologies, and promote self-study through research, creation and experience.

Closely link basic research and applied research together; associate research with training, innovation and startup, promote knowledge transfer and product commercialization; and develop research potential.

 

 

 [:]