Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị thủy phân liên tục bã nấm men – EAUT

Nghiên cứu giải pháp công nghệ thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị thủy phân liên tục bã nấm men

[:vi]Bã nấm men khoảng đời F5 – F8 được thu gom định kỳ theo chu kỳ lên men vào bồn chứa nấm men và tỷ lệ tế bào nấm men sống trong khối nấm men vẫn còn cao, do đó thành phần hóa học của khối nấm men cũng giống như các tế bào nấm men ban đầu.

Công bố của Thiago Rocha dos Santos Mathias và cộng sự (2014) cho thấy: Trong tế bào có chứa hầu hết các chất cần thiết như protein, glucid, lipid, các enzym, các axit nucleic, chất khoáng.

Cũng như các cơ thể sống khác, thành phần cơ bản và chủ yếu của tế bào nấm men là nước (khoảng 70-75 % khối lượng chung). Read more…[:en]The fermented yeast residue F5 – F8 was periodically collected in the fermentation cycle into the yeast storage tank and the yeast cell fraction in the yeast was still high, so the chemical composition of the yeast blocks was also Like the original yeast cells.

The statement by Thiago Rocha dos Santos Mathias et al. (2014) shows that: In the cell contains most essential substances such as protein, glucid, lipid, enzymes, nucleic acids, minerals.

As with other living organisms, the basic and primary components of yeast cells are water (about 70-75% of the total mass).

Read more…[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *