Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống lạnh và ứng dụng trong Nhà máy Bia – EAUT

Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống lạnh và ứng dụng trong Nhà máy Bia

[:vi]Việt Nam là một nước đang phát triển với tốc độ phát triển khá cao. Và điều tất yếu đi cùng với nó là nhu cầu về năng lượng ngày càng gia tăng. Để đảm bảo tiếp tục duy trì được tốc độ này mà không xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng, Chính phủ đã cho xây dựng hàng loạt nhà máy nhiệt điện mới. Song song với việc xây dựng nhà máy điện mới và tìm kiếm các nguồn năng lượng mới (điện nguyễn tử, dự kiến xây đầu năm 2020), Chính Phủ cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến khích việc tiết kiệm điện và đẩy mạnh nghiên cứu các giải phát tiết kiệm năng luonwgj. Đối với các hộ tiêu thụ điện dân dụng, biện pháp tiết kiệm năng lượng hiểu quả là sử dụng hợp lý các thiết bị điện (tắt những thiết bị không cần thiết, dung thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn nê-ông,…). Trong công nghiệp, khuyến khích sản xuất vào giờ thấp điểm bằng phương thức điện ba giá (với giá điện vào giờ thấp điểm thấp hơn nhiều), các hộ tiêu thụ cũng phải tự tính toán thiết kế sao cho hệ thống của mình có hiệu suất cao nhất.

Read more…

 [:en]Vietnam is a developing country with a high growth rate. And the thing that goes with it is the growing demand for energy. In order to maintain this pace without serious energy shortages, the government has built a number of new thermal power plants. In parallel with the construction of new power plants and the search for new energy sources (planned for the beginning of 2020), the Government also promotes the promotion of electricity saving and the promotion of research. power saving solutions. For households using electricity, energy efficiency measures are to use appropriate electrical appliances (switch off unnecessary equipment, use energy saving equipment such as neon lights, etc.). ). In industry, incentives to produce low-power electricity by three-way electricity (with much lower electricity prices), consumers also have to design their own systems. Highest rate.

Read more…[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *