[:vi]

SỨ MỆNH – MỤC TIÊU – TẦM NHÌN

Trường Đại học Công nghệ Đông Á được Thủ tướng chính phủ cho phép thành lập ngày 09/12/2008 theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg. Trường Đại học Công nghệ Đông Á là trường đại học đa ngành nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đào tạo các trình độ: Cao đẳng, Đại học và Sau đại học với nhiều hình thức: Chính quy, liên thông, vừa làm vừa học. Trường Đại học Công nghệ Đông Á xác định:

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và toàn diện, có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn giỏi đáp ứng nhu cầu của xã hội; Phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng; Sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ sự phát triển của Đất nước.

Mục tiêu chiến lược

Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Đông Á trở thành một trường đại học đa ngành có uy tín trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và hướng tới hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Đông Á theo định hướng ứng dụng đa ngành, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng để phát triển bền vững và tự chủ toàn diện.

Giá trị cốt lõi

Mọi hoạt động, quản trị và vận hành của Đại học Công nghệ Đông Á dựa trên các giá trị:

 • Học đi đôi với hành
 • Chất lượng và hiệu quả
 • Đổi mới sáng tạo
 • Trung thực và trách nhiệm
 • Triết lý giáo dục

 • Học để biết, để làm và để thay đổi
 • [:en]

  MISSION – GOAL – VISION

  East Asia University of Technology was approved to be established by the Prime Minister on 09 December 2008 under the Decision No. 1777/QD-TTg. East Asia University of Technology is a multi-disciplinary university in the national education system. The university trains the following levels: College, Undergraduate and Postgraduate with many forms: Full-time, transition from college to university program and part-time. East Asia University of Technology determines that:

  Mission

  To train high-quality and comprehensive human resources with good ethical qualities and professional qualifications to meet the needs of the society; To develop scientific research towards application; To develop technology and knowledge transfer to serve the development of the country.

  Goal

  To build East Asia University of Technology in a multi-disciplinary direction with concentration on modern technology and practical application in production, in which specialized units are organized into facilitated Institutes, Faculties and Research centers.

  To build the model of a successful, sustainable and comprehensive autonomous non-public university (finance, organization and applied science) with an advanced governance model, strong financial system, modern campus infrastructure and facilities that keep pace with the region

  .

  To improve the quality of all training programs according to regional or international accreditation standards; with the aim to be in the top 30 universities in Vietnam and to attain high position in the region.

  To form an effective technology application and innovation center, step by step attract capital and investment resources from the State, domestic and foreign organizations and enterprises.

  To build an innovative, open and internationalized applied science environment; attract domestic and international excellent students and scientists to study, research and work.

  Vision

  East Asia University of Technology strives to become one of the leading applied research-oriented universities in Vietnam and region, with concentration on technology, the business administration has important impact on development of knowledge economy and contributes to socio-economic development.

   

   

   

   [:]