TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO THIẾT BỊ TOÀN BỘ (CHO NGÀNH ĐỒ UỐNG) TẠI VIỆT NAM – EAUT

TÁI CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO THIẾT BỊ TOÀN BỘ (CHO NGÀNH ĐỒ UỐNG) TẠI VIỆT NAM

[:vi]Trong những năm gần đây, việc Việt Nam gia nhập và ký kết các hiệp định kinh tế như WTO, APEC, TPP, … và hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2006 đã gây ra những ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp trong nước, nhóm doanh nghiệp Cơ khí Chế tạo Thiết bị Toàn bộ (TBTB) ngành Đồ Uống cũng không nằm ngoài quy luật này do gặp phải rất nhiều thách thức, phải đối mặt với nhiều khó khăn để duy trì và phát triển. Câu hỏi tại sao cần tái cấu trúc hoạt động quản trị điều hành xuất phát từ những nhu cầu thay đổi trong bản thân doanh nghiệp cũng như xuất phát từ sự thay đổi của môi trường kinh doanh

Thứ nhất, các nhân tố đến từ sự thay đổi của môi trường kinh doanh tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Cơ khí Chế tạo TBTB ngành Đồ Uống như: hội nhập, khủng hoảng tài chính, đối thủ cạnh tranh giá rẻ, sự thay đổi nhu cầu của thị trường, sự phát triển của công nghệ thông tin… nhưng các doanh nghiệp nghiên cứu chưa xác định sự thay đổi trong định hướng chiến lược và kế hoạch hành động. “Với việc gia nhập TPP, Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để các sản phẩm vào thị trường liên khu vực xung quanh nước ta và hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo tiếp cận, nâng cao công nghệ”. Doanh nghiệp nghiên cứu cần nhanh chóng định hướng lại, thay đổi mình để hấp thụ công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, tránh tụt hậu và không theo kịp nhịp độ của hội nhập.

Read more…[:en] 

In recent years, Vietnam’s accession to and signing of economic agreements such as WTO, APEC, TPP, etc and consequences of the global financial crisis of 2006 have had a great impact on businesses. In the country, the group of Equipment Manufacturing Mechanical Enterprise (TBTB) of the Beverages industry is not out of the law because of many challenges, facing many difficulties to maintain and develop. The question of how to restructure executive management comes from the changing needs of the business itself as well as from the changing business environment.

Firstly, factors arising from changes in the business environment directly affect the production and business activities of enterprises manufacturing mechanical and electrical goods such as: integration, financial crisis, cheap competition, changing demand of the market, the development of information technology etc but research enterprises have not identified the change in strategic orientation and action plan. “By joining TPP, Vietnam will become the gateway to products entering the interregional market around our country and supporting the mechanic industry to approach and improve technology.” Businesses need to quickly reorient themselves, change themselves to absorb new technology, improve competitiveness, avoid lagging behind and not keep pace with the pace of integration.

Read more…[:]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *