Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực khối ngành VI – EAUT